ناشر: اندیشه احسان ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
سمفونی ، حسینی
عادله حسینی
650,000
صداها و سه نمایشنامه دیگر ، نجفی
هرولد پینتر؛ علی امینی نجفی
320,000
سنگ کاغذ قیچی ، رستمی
رویا رستمی
425,000
محکوم عشق ، محمدی
الهه محمدی
425,000