ناشر: دیباگران(شعبه انقلاب)،تهران
تعداد عنوان ها: 14
حسابداری موسسات بازرگانی ، نمازیان ، دیباگران
سعید نمازیان؛ رضا علی بیگی
220,000
تاسیسات الکتریکی 3 ، مومنی ، دیباگران
امیر حسن زاده؛ محمود مومنی؛ ایمان سریری
220,000
تاسیسات الکتریکی 2 ، مومنی ، دیباگران
امیر حسن زاده؛ محمود مومنی؛ ایمان سریری
200,000
ژنتیک کشاورزی (اصول و مسائل) ، ارشادی ، دیباگران
نوشین ارشادی؛ ایمان ویسی مال امیری
390,000