ناشر: دانش پارسیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
گنجینه جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
800,000
گنجینه جامع آزمون های استخدامی نیروی انتظامی ، نصیری ، دانش پارسیان
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
800,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
550,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی نیروهای مسلح ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی
900,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی نیرو ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی
600,000
گنجینه جامع آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی ونهادهای دولتی کشور ، نصیری
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ سمیرا ایمان پور؛ ندا طالبی
600,000
گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت ، نصیری ، دانش پارسیان
علی اصغر نصیری؛ اکبر بهمنی؛ ندا طالبی؛ سمیرا ایمان پور
500,000