ناشر: پادینا تهران(کارنشود)
تعداد عنوان ها: 8
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
رابرت جی کالان؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مردیت ال جونز؛ مصطفی حاجی لو؛ مجتبی یاری
280,000
مقدمات الکترومیوگرافی صالح پور پادینا
مجتبی صالح پور طاهر افشارنژاد
120,000
شکمبه شناسی ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ میلن ؛ آریگونی؛ مینا وزیری گهر؛ پاچیکو؛ مصطفی حاجی لو
280,000
مدیریت ورزش های هوای آزاد،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مژده خجو
280,000