ناشر: پادینا تهران(کارنشود)
تعداد عنوان ها: 7
آنالیز اکتشافی و داده کاوی ، صابری بدر ، پادینا
سیاوش صابری بدر؛ ریجای کوتو؛ بالادشپانده
250,000
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
رابرت جی کالان؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مردیت ال جونز؛ مصطفی حاجی لو؛ مجتبی یاری
280,000
مقدمات الکترومیوگرافی صالح پور پادینا
مجتبی صالح پور طاهر افشارنژاد؛ پیترکنراد
120,000
مدیریت ورزش های هوای آزاد،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مژده خجو
280,000 168,000