ناشر: پادینا تهران(کارنشود)
تعداد عنوان ها: 2
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
رابرت جی کالان؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مردیت ال جونز؛ مصطفی حاجی لو؛ مجتبی یاری
280,000