ناشر: پادینا تهران(کارنشود)
تعداد عنوان ها: 10
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری نیکخواه پادینا
بوریم ان-آمتج؛ علی نیکخواه -حمید امانلو-طاهره امیر ابادی -نجمه اسلامیان فارسونی
410,000
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
رابرت جی کالان؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مصطفی حاجی لو؛ مردیت ال جونز؛ مجتبی یاری
280,000
آنالیز اکتشافی و داده کاوی ، صابری بدر ، پادینا
سیاوش صابری بدر؛ ریجای کوتو؛ بالادشپانده
250,000
نم زدایی از گاز طبیعی ، علی پور ، پادینا
میکائیل علی پور؛ لیلی خدامرادی؛ محمدرضا علوی
280,000
مقدمات الکترومیوگرافی ، صالح پور ، پادینا
مجتبی صالح پور طاهر افشارنژاد؛ پیترکنراد
250,000
مدیریت ورزش های هوای آزاد،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مژده خجو
280,000