ناشر: انتشارات پادینا ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
راهبردهای تغذیه ای برای افزودنی های خوراک حیوان ، نیکخواه ،پادینا
علی نیکخواه؛ عبدل فتاح سالم؛ حمید امانلو
360,000
فناوری فرآوری زعفران ، مختاریان ، پادینا
محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی
300,000
آموزش جامع و کاربردی تمرینات معلق با جی داوز ، صادقی ، پادینا
حیدر صادقی؛ سیاوش شیروانی پور؛ سیما محمدآملی
340,000
راهنمای خوراک دهی گاو شیری ، صالح پور ، پادینا
مایکل هاتجنز؛ مرتضی صالح پور؛ پیمان پراویان؛ سیدهادی حسینی
300,000
بیماریهای متابولیکی گاوهای شیری،توماس،نیکخواه،پریکا
توماس اچ هرت؛ علی نیکخواه؛ حمیدامانلو ؛ روبرت ای اسمیت؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی
400,000
تخمیر بستر جامد مدرن ، تئوری و عملی ، ورمقانی ، پادینا
هونگ ژان چن؛ محسن ورمقانی؛ مهدی نادعلیان
600,000
مدیریت گله های بزرگ گاو شیری ، میرزایی الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ دیوید کی بید؛ مجتبی یاری
1,000,000
تاکتیک های نجات در آواربرداری ، عادلی زاده ، پادینا
مصطفی عادلی زاده؛ زهرا ناصرزاده؛ سینا دوازده امامی؛ ناهید رضایی
360,000
تغذیه گاو شیری،اسمیت،ون سوآن،نیکخواه،پادینا
رابرت جی ون سوآن؛ علی نیکخواه؛ رابرت اسمیت؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی
400,000
تحلیل آماری چند متغیره،صفاکیش،پریکا
محمدسعید صفاکیش؛ مهدی کلانتری؛ حبیب مکتبی
600,000