ناشر: انتشارات پادینا ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
راهبردهای تغذیه ای برای افزودنی های خوراک حیوان ، نیکخواه ،پادینا
علی نیکخواه؛ عبدل فتاح سالم؛ حمید امانلو
360,000
بیماریهای متابولیکی گاوهای شیری،توماس،نیکخواه،پریکا
توماس اچ هرت؛ علی نیکخواه؛ روبرت ای اسمیت؛ حمیدامانلو ؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی
400,000
آموزش جامع و کاربردی تمرینات معلق با جی داوز ، صادقی ، پادینا
حیدر صادقی؛ سیاوش شیروانی پور؛ سیما محمدآملی
340,000
تخمیر بستر جامد مدرن ، تئوری و عملی ، ورمقانی ، پادینا
محسن ورمقانی؛ هونگ ژان چن؛ مهدی نادعلیان
600,000
فناوری فرآوری زعفران ، مختاریان ، پادینا
محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی
300,000
راهنمای خوراک دهی گاو شیری ، صالح پور ، پادینا
مایکل هاتجنز؛ مرتضی صالح پور؛ پیمان پراویان؛ سیدهادی حسینی
300,000
مدیریت گله های بزرگ گاو شیری ، میرزایی الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ دیوید کی بید؛ مجتبی یاری
1,000,000
تاکتیک های نجات در آواربرداری ، عادلی زاده ، پادینا
مصطفی عادلی زاده؛ زهرا ناصرزاده؛ سینا دوازده امامی؛ ناهید رضایی
360,000
تغذیه گاو شیری،اسمیت،ون سوآن،نیکخواه،پادینا
رابرت جی ون سوآن؛ رابرت اسمیت
400,000
کاربرد Amos در مدل سازی معادلات ساختاری،صفاکیش،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمد سعید صفاکیش
200,000
تحلیل آماری چند متغیره،صفاکیش،پریکا
محمدسعید صفاکیش؛ مهدی کلانتری؛ حبیب مکتبی
600,000
مفاهیم اولیه آماری،کلانتری،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمدحسین مسلمی کوپایی؛ مرتضی صالح پور
110,000