ناشر: انتشارات مجید ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
دیدار با زندگی ، مورتی ، فردوس
کریشنامورتی ؛ قاسم کبیری
200,000
اولین و آخرین رهایی ، مورتی ، فردوس
کریشنامورتی ؛ قاسم کبیری
220,000
چشم سوم ، رامپا ، جواهری نیا
لوبسانگ رامپا؛ فرامرز جواهری نیا
200,000
سفر به شرق ، هسه ، هدایت
هرمان هسه؛ کیانوش هدایت
40,000