ناشر: اندیشه احسان تهران
تعداد عنوان ها: 8
مبانی جامعه شناسی محیط زیست ، فروتن کیا ، اندیشه احسان
شهروز فروتن کیا؛ عبدالرضا نواح
340,000
علوم اطلاعات و ارتباطات ، فتوره چی ، اندیشه احسان
الکس موکی ئلی؛ محمدمهدی فتوره چی
200,000
جامعه شناسی موسیقی ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ آلفونز سیلبرمن
250,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
دیوید هوارث؛ روح اله قاسمی
200,000