ناشر: آویناقلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
مایک گرگس بای؛ بهرام خیری؛ کاوه حاتمی
440,000
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
بهرام خیری؛ نیره وهاب پور
450,000
مدیریت استراتژیک (رویکرد کمی) ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ سهیلا داروئیان
200,000
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم
دیویدلوون ؛ بهرام خیری؛ عالیه نصرالهی موزیرجی؛ رابرت استیون؛ بروس ورنن
450,000
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ محسن شربتیان
450,000