ناشر: آویناقلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
گفتمان بازاریابی (با رویکرد انتقادی) ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ اسکالن ؛ پژمان علی پور؛ فوگر؛ فلسون
430,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
مایک گرگس بای؛ بهرام خیری؛ کاوه حاتمی
440,000
رفتار مصرف کننده (جهت گیری های جدید) ، خیری ، آویناقلم
موشیز ؛ بهرام خیری؛ حمید علیزاده
450,000
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ محسن شربتیان
450,000
بازاریابی صنعتی ، وهاب پور ، آویناقلم
بهرام خیری؛ نیره وهاب پور
545,000
مدیریت استراتژیک (رویکرد کمی) ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ سهیلا داروئیان
200,000
مدیریت بازاریابی ، خیری ، آویناقلم
بهرام خیری؛ دیویدلوون ؛ رابرت استیون؛ عالیه نصرالهی موزیرجی؛ بروس ورنن
450,000