ناشر: انتشارات لیلاز،تهران
تعداد عنوان ها: 2
بیماری های دستگاه قلبی-عروقی و دستگاه تنفس در دام های مزرعه،رادوستیتس،دوستی،لیلاز،پرتوواقعه
مسعود دوستی؛ رادوستیتس ؛ محمدرضا محبی؛ ا.م.گی ؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ سی.سی.هینچکلیف ؛ ک.و.کانستیبل.پ.د
450,000