ناشر: پژوهشگاه فرهنگ ، هنروارتباطات ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی 2جلدی ، نایبی
استنلی ایتزن؛ هوشنگ نایبی؛ باکازین؛ کلی ایتزن اسمیت
700,000
جامعه شناسی فرهنگ ، چاوشیان
ریموند ویلیامز؛ حسن چاوشیان
160,000
فهم جوانی در مدرنیته متاخر ، درویشی
آلن فرانس؛ مصطفی درویشی
180,000
نظام جهانی مدرن ، جهرمی
سناءالدین سراجی جهرمی؛ ایماتوئل والرشتاین
450,000
مد ، هنر-صنعت وسلیقه سازی ، یاسینی
سیده راضیه باسینی
170,000
جامعه و تغییرات آب و هوا ، صالحی
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد
240,000
ژانر و هالیوود ، قنبریان
شیوا قنبریان؛ استیو نیل
300,000
جهان خانگی ما ، غزنویان
زهرا غزنویان
150,000
منش ملی منظری روانی - اجتماعی ، پاپلی یزدی
الکس اینکس؛ علی پاپلی یزدی
320,000
پساتلویزیون در ایران ، جهرمی
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی
150,000
نظریه های مطالعات کلاسیک ، کریم زاده
لوئیس هیچاک؛ عبدالله کریم زاده؛ حسین صبوری
210,000
فیلم / ژانر ، طاهری
ریک آلتمن؛ حمید طاهری
270,000
فرهنگ شهرت ، شاه قاسمی
الیس کشمور؛ احسان شاه قاسمی
210,000
صنایع دستی و اقتصاد خلاق ، طلایی شکری
سوزان لاکمن؛ شهاب طلایی شکری
170,000
بازاریابی فیلم ، سروی زرگر
محمد سروی زرگر؛ فینولا کریگان
270,000
ره افسانه زدند ، امیر
آرمین امیر
300,000