ناشر: آینده دانش **، تهران
تعداد عنوان ها: 4
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ، ویرایش6 ، حسینی ، آینده دانش
سیدعلی حسینی؛ عبدالرحیم کلانتری؛ سیده زهرا اکبریان
780,000
مبانی متره و برآورد ، امیری ، آینده دانش
مجتبی امیری؛ علی پورنژادیان
195,000
کتاب جامع محوطه سازی ، اسمعیل آبادی ،آینده دانش
رضا اسمعیل آبادی؛ داود صداقت شایگان
320,000