ناشر: نشر ری را ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی ، یزدانی
احمد یزدانی؛ کامران کسائی
180,000
ذهن هوشیار در جهان فیزیکی ، یزدانی
ایوان اسکوئر؛ احمد یزدانی
240,000