ناشر: فدک ، یزد
تعداد عنوان ها: 13
سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، لاودن ، سرداری ، فدک
احمد سرداری؛ کنت لاودن؛ جین لاودن
750,000
تکنولوژی کاغذ و مقوا
هربرت هولیک؛ محمد طلایی پور رضا ایمانی
420,000
مکانیک خاک ، مهرجو ، فدک
سیدمهدی رادقی مهرجو
500,000
ایسم ها در معماری ، شفائی ، فدک
مهرداد افشارشفائی؛ جرمی ملوین
390,000
اصول متره و برآورد ، امیری ، فدک
امید امیری؛ فرهنگ اشرفی
130,000