ناشر: فدک ، یزد
تعداد عنوان ها: 11
سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، لاودن ، سرداری ، فدک
کنت لاودن؛ احمد سرداری؛ جین لاودن
750,000
تکنولوژی کاغذ و مقوا
هربرت هولیک؛ محمد طلایی پور رضا ایمانی
420,000
اصول متره و برآورد ، امیری ، فدک
امید امیری؛ فرهنگ اشرفی
130,000