ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد عنوان ها: 2
عملیات بیلیط و مدیریت فروش در ورزش
جیمز تی ریز و همکاران؛ محسن اسمعیلی نازنین راسخ مریم کردی
200,000