ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد عنوان ها: 2
عملیات بیلیط و مدیریت فروش در ورزش
محسن اسمعیلی نازنین راسخ مریم کردی؛ جیمز تی ریز و همکاران
200,000