ناشر: انتشارات نقد فرهنگ
تعداد عنوان ها: 3
مدیریت توحش مانیفست داعش ، گریوانی ، نقدفرهنگ
آزاده گریوانی؛ ای بکر الناجی
260,000