ناشر: انتشارات نقد فرهنگ
تعداد عنوان ها: 3
مدیریت توحش مانیفست داعش ، گریوانی ، نقدفرهنگ
ای بکر الناجی؛ آزاده گریوانی
260,000