ناشر: افق دانش تبریز
تعداد عنوان ها: 4
مهارت های عمومی مدیران ج1،میرزائی دریانی،افق دانش
شهرام میرزائی دریانی؛ امیر امینی؛ بهمن نگاهبانیان بنایی
220,000
مهارت های عمومی مدیران ج2،میرزائی دریانی،افق دانش
شهرام میرزائی دریانی؛ امیر امینی؛ بهمن نگاهبانیان بنایی
220,000
مهارت های عمومی مدیران ج3،میرزائی دریانی،افق دانش
شهرام میرزائی دریانی؛ امیر امینی؛ بهمن نگاهبانیان بنایی
200,000
مهارت های عمومی مدیران ج4،میرزائی دریانی،افق دانش
شهرام میرزائی دریانی؛ امیر امینی؛ بهمن نگاهبانیان بنایی
200,000