ناشر: آتی نگر ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
امنیت شبکه ، قاسمی
غلامحسین قاسمی -سامیه خسروی -محمد علی بهرامیان-محسن صابری
220,000
آموزش کاربردی PHP7 ، محسنی
مائده حاجی آقا محسنی -سجاد ملکی
280,000
مصور سازی تعاملی داده ها باD3،کرامت فر،آتی نگر،چاپار
صمد کرامت فر؛ اسکات موری؛ مولاناپور
230,000