ناشر: آتی نگر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
آموزش کاربردی PHP7 ، محسنی
مائده حاجی آقا محسنی -سجاد ملکی
280,000
مصور سازی تعاملی داده ها باD3،کرامت فر،آتی نگر،چاپار
اسکات موری؛ صمد کرامت فر؛ مولاناپور
230,000