ناشر: انتشارات دهکده هوسم
تعداد عنوان ها: 1
اصول مدیریت پروژه،رسولی منش،دهکده سوم
محمدرسولی منش؛ حمید بینقی؛ حسین بخشی؛ حامد سرکرده
200,000