ناشر: هیوا مهر ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
انجماد و نگهداری محصولات شیلاتی در سردخانه ها،جانستون،جان فدا،هیوامهر
جانستون وی.ای؛ ترانه سادات جان فدا؛ نیکلسون.اف.جی ؛ راجر.ای ؛ استوارت جی.دی
70,000