ناشر: ژاله ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
هکتور و کشف زمان،فرانسوا لورد،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
فرانسوا للورد؛ کیاندخت نوبخت نصیری نژاد
220,000
قوانین نهان سلامتی،جکسون،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
کیاندخت نوبخت نصیری نژاد؛ آدام جکسون
160,000
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط،نائینی،ژاله
حسن صادقی نائینی؛ زهره اریسیان
230,000
سفر هکتور در جستجوی خوشبختی،فرانسوا لورد،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
کیاندخت نوبخت نصیری نژاد؛ فرانسوا للورد
190,000