ناشر: ژاله ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
هکتور و کشف زمان،فرانسوا لورد،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
کیاندخت نوبخت نصیری نژاد؛ فرانسوا للورد
220,000
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط،نائینی،ژاله
حسن صادقی نائینی؛ زهره اریسیان
150,000
قوانین نهان سلامتی،جکسون،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
کیاندخت نوبخت نصیری نژاد؛ آدام جکسون
160,000
سفر هکتور در جستجوی خوشبختی،فرانسوا لورد،نوبخت نصیری نژاد،ژاله
کیاندخت نوبخت نصیری نژاد؛ فرانسوا للورد
190,000