ناشر: سنا گستر اصفهان
تعداد عنوان ها: 3
کار عملی در مددکاری اجتماعی،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ امین موحدی آلنی؛ جواد طلسچی یکتا
100,000
زبان تخصصی مشاوره،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ سجاد مجیدی پرست
150,000
کتاب راهنما زبان تخصصی مشاوره،ایروانی،سناگستر
محمدرضا ایروانی؛ سجاد مجیدی پرست
250,000