ناشر: پژوهشگران تهران
تعداد عنوان ها: 1
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ، نعمتی
سعید نعمتی؛ امیر عطارعباسی؛ حسن آقابراتی
115,000