ناشر: آثارفکر
تعداد عنوان ها: 12
مدیریت استراتژیک کارآفرینی،حسین پور،آثارفکر
داود حسین پور؛ حامد گنجی زاده مرادلو؛ مهدی عطایی
320,000
حسابداری مدیریت،سلیمانی،عسگری،آثارفکر
اعظم سلیمانی؛ محمدرضا عسگری
500,000
فرهنگ سازمانی و چگونگی سنجش آن،ناظمی اردکانی،آثارفکر
مهدی ناظمی اردکانی؛ علی فرهی بوزنجانی
120,000
راهنمای عملی مدیران حرفه ای،فرجی ارمکی،آثارفکر
اکبر فرجی ارمکی؛ حمیدرضا خانپور
90,000