ناشر: آثارفکر
تعداد عنوان ها: 12
حسابداری مدیریت،سلیمانی،عسگری،آثارفکر
اعظم سلیمانی؛ محمدرضا عسگری
500,000
مدیریت استراتژیک کارآفرینی،حسین پور،آثارفکر
داود حسین پور؛ حامد گنجی زاده مرادلو؛ مهدی عطایی
320,000
راهنمای عملی مدیران حرفه ای،فرجی ارمکی،آثارفکر
اکبر فرجی ارمکی؛ حمیدرضا خانپور
90,000
فرهنگ سازمانی و چگونگی سنجش آن،ناظمی اردکانی،آثارفکر
مهدی ناظمی اردکانی؛ علی فرهی بوزنجانی
120,000