ناشر: انتشارات شاخص پژوه اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
سیستم های مدیریت کیفیت الزامات ISO 9001:2015،نیلی پور،شاخص پژوه
سازمان جهانی ایزو؛ اکبر نیلی پور طباطبایی؛ مختار حسینی
50,000