ناشر: انتشارت هاوار ایلام
تعداد عنوان ها: 2
باکتری شناسی گیاهی:اصول و روشها،ناظریان،هاوار ایلام
عیسی ناظریان؛ خشنود نوراللهی
200,000