ناشر: پیمان نو مشهد
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای عوامل بیماری زا با منشاء غذایی،رونالد،محسن زاده،پیمان نومشهد
محمد محسن زاده؛ رونالد.ج.لابه ؛ سمانه عیدی؛ سانتوس گارسیا؛ نونا مرادپور
135,000