ناشر: پیمان نو مشهد
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای عوامل بیماری زا با منشاء غذایی،رونالد،محسن زاده،پیمان نومشهد
رونالد.ج.لابه ؛ محمد محسن زاده؛ سانتوس گارسیا؛ سمانه عیدی؛ نونا مرادپور
135,000