ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 147
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
نورمن کی بوث؛ رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد
500,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی دید گاه یادگیری سینکیویچ
جواد پور کریمی -محمد فرزانه؛ لوکاس سینکیویچ
250,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
کاتلین منینگ؛ حسین عباسیان
250,000
عملیات تقطیر و استخراج در مهندسی شیمی ، آرون ، جهاددانشگاهی تهران
محمدعلی آرون؛ جلال الدین هاشمی آغچه بدی
790,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
راهنمای طراحی پارک های شهری ، علیخانی ، جهادتهران
مینو علیخانی؛ رضا فرهادی؛ پیمان گلچین
120,000
پتروشیمی به زبان ساده،حامدنی،جهادتهران
ناصر حامدنی؛ دونالد ل . بوردیک؛ ویلیام ل . لفلر
230,000
آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک ، شریفی ، سازمان جهاد
شانلانگ کوانگ؛ محمد علی شریفی -سعید فرزانه-مونا کوثری
250,000
طراحی مکانیزمها(ترکیب سینماتیکی بندگارها)،هارتنبرگ،صبور،جهادتهران
ریچارد س.هارتنبرگ؛ محمد حسین صبور؛ ژاک دناویت؛ محمد علی نظری
250,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟، گریفین،عرب،س.جهادتهران
محمد عرب؛ رامین روانگرد؛ لیلا والی؛ زهرا کاوسی؛ رحیم استوار
200,000
گاوداری در ایران،خادم،جهادتهران
علی اکبر خادم؛ علی اسدی الموتی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه