ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 126
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک شریفی  جهاد
محمد علی شریفی -سعید فرزانه-مونا کوثری؛ شانلانگ کوانگ
250,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
حسین عباسیان؛ کاتلین منینگ
250,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی دید گاه یادگیری سینکیویچ
جواد پور کریمی -محمد فرزانه؛ لوکاس سینکیویچ
250,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
طراحی مکانیزمها(ترکیب سینماتیکی بندگارها)،هارتنبرگ،صبور،جهادتهران
ریچارد س.هارتنبرگ؛ محمد حسین صبور؛ ژاک دناویت؛ محمد علی نظری
250,000
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟، گریفین،عرب،س.جهادتهران
محمد عرب؛ رامین روانگرد؛ لیلا والی؛ زهرا کاوسی؛ رحیم استوار
200,000
باروری و ناباروری در گاو شیری،کمپانی دیریمن،کهرام،س.جهادتهران
گروه نویسندگان کمپانی هوردز دیریمن؛ حمید کهرام؛ رضا کریمی؛ محمدامین نمازی زادگان؛ حامد ابراهیمی
120,000
زیست شناسی سلولی برای بیوتکنولوژِیست ها،شالیشا،عباسی،جهادتهران
علیرضا عباسی؛ شالیشا.ا.استنلی ؛ سجاد رشید منفرد؛ فریبا ابوئی مهریزی
160,000
خواص سنگ و سیال مخازن نفتی،برهانی،ویرایش جدید،جهاد فنی تهران
توحید نژاد غفار برهانی؛ آبهیجیت وای . داندکار؛ حسین عمادی
250,000
مهندسی مخازن گاز میعانی،وطنی،جهادتهران
علی وطنی؛ بهنام صدایی سولا؛ محمد شیدایی مهر
180,000
ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب،باریس مجنونیان،جهادتهران
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فسحت
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه