ناشر: تحقیقاتسیاستعلمیکشور
تعداد عنوان ها: 8
آینده پژوهی در سیستم های پیچیده ، بشیری
حسن بشیری؛ امیر ناظمی
250,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید،ترات،امامی،و5،تحقیقات سیاسی کشور
محسن امامی؛ پل ترات؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی
340,000