ناشر: تحقیقاتسیاستعلمیکشور
تعداد عنوان ها: 7
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید،ترات،امامی،و5،تحقیقات سیاسی کشور
پل ترات؛ محسن امامی؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی
340,000