ناشر: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد عنوان ها: 3
تولید غلات ، شریفی ، د.محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی؛ راضیه خلیل زاده
250,000