ناشر: مدیکا(انتشارات آریانگار)تهران
تعداد عنوان ها: 18
سیب سبز ج6:ایمونولوژی،دررودی،مدیکا
امین دررودی؛ سینا احمد آقایی
74,000
سیب سبز ج13:تغذیه،صالحی،مدیکا
منیره سادات صالحی
41,000
سیب سبز ج17:علوم تشریحی(آناتومی،بافت،جنین)،محسنی،مدیکا
فاطمه محسنی؛ مرضیه احسانی؛ آزیتا احسانی
249,000