ناشر: آینده دانش تهران
تعداد عنوان ها: 2
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،نورعلیشاهی،و10،آینده دانش
دیوید هالیدی؛ فرشید نورعلیشاهی؛ محمودنایبی ندوشن؛ رابرت رزنیک؛ جرال واکر؛ مهدی مردانیان
380,000