ناشر: آینده دانش تهران
تعداد عنوان ها: 2
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما،هالیدی،نورعلیشاهی،و10،آینده دانش
فرشید نورعلیشاهی؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ محمودنایبی ندوشن؛ مهدی مردانیان؛ جرال واکر
380,000