ناشر: دانشگاهالزهرا،تهران
تعداد عنوان ها: 9
مکانیک آماری،پاتریا،مسعودی،واشقانی فرهانی،د.الزهرا
ر.ک.پاتریا ؛ امیر علی مسعودی؛ سهیل واشقانی فراهانی
220,000
زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها ج2،کسرای کرمانشاهی،د.الزهرا
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محسن مبینی دهکردی؛ کیوان بهشتی مآل
250,000
بازارها و نهادهای مالی ج2،مادورا،عباسی،د.الزهرا
جف مادورا؛ ابراهیم عباسی؛ علی آدوسی
200,000
زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها ج3،کسرای کرمانشاهی،د.الزهرا
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محسن مبینی دهکردی؛ کیوان بهشتی مآل
140,000
مدیریت مالی،سلیمانی،د.الزهرا
غلامرضا سلیمانی؛ علیرضا پاکدین امیری
60,000