ناشر: شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتک
تعداد عنوان ها: 12
تولید برق و محیط زیست ، جهانگیری ، پیتک
علی جهانگیری؛ غلامرضا احمدی
390,000
بازرسی فلنج ، پرتوی زاده ، پیتک
مهدی پرتوی زاده
150,000