ناشر: دانشگاه صنایع و معادن
تعداد عنوان ها: 9
راهنمای فلوتاسیون سیلیکاتها،مانسر،اولیازاده،صنایع معادن،د.امیرکبیر
آر.ام. مانسر؛ منوچهر اولیازاده؛ محمد کمترین
13,000
فناوری میکروبی درمتالورژی،وقار،صنایع معادن،د.امیرکبیر
رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محمدرضا وقار
22,000