ناشر: دانشگاه صنایع و معادن
تعداد عنوان ها: 9
پاشش حرارتی،ویژگیها و کاربردها،طاهری،صنایع معادن،د.امیرکبیر
مهدی طاهری؛ محمود حیدرزاده سهی؛ فرزین قدمی
42,000
راهنمای فلوتاسیون سیلیکاتها،مانسر،اولیازاده،صنایع معادن،د.امیرکبیر
منوچهر اولیازاده؛ آر.ام. مانسر؛ محمد کمترین
13,000
فناوری میکروبی درمتالورژی،وقار،صنایع معادن،د.امیرکبیر
رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محمدرضا وقار
22,000