ناشر: انتشارات علوم کاربردی
تعداد عنوان ها: 12
جریان دوفازی_جوشش و میعان،نیک آذر،علوم کاربردی
منوچهر نیک آذر؛ مصطفی غیاثیان؛ مهرداد مظفریان؛ رضا امین زاده؛ امیر بهمنیار؛ کامران کی نژاد
250,000
انتقال جرم پیشرفته،آسانو،نیک آذر،علوم کاربردی
کویچی آسانو؛ منوچهر نیک آذر؛ رضا سلطانی؛ سهراب نیک آذر
200,000
نفت و گاز پیدایش - پالایش،نیک آذر،علوم کاربردی
منوچهر نیک آذر؛ کامران کی نژاد
170,000
مهندسی واکنش های فوتو کاتالیستی،هیوگو،نیک آذر،علوم کاربردی
هیوگو آی دلاسا؛ منوچهر نیک آذر؛ بنیتو سرانو
55,000