ناشر: دانشگاه آزاد تهران مرکز
تعداد عنوان ها: 7
مقدماتی بر روش های طراحی(معماری)،یورماکا،بذرافکن،د.آ.تهران مرکز
کاری یورماکا؛ کاوه بذرافکن؛ اولیور شرر؛ درت کوهلمن
100,000
ره آوردی از ادب پارسی ، منفرد ، د.آزاد تهران
پروانه پایدار منفرد؛ معصومه پورجعفر
400,000
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری،رهنمای رودپشتی،د.آ.تهران مرکز
فریدون رهنمای رودپشتی؛ اله کرم صالحی
250,000