ناشر: خانه عمران شریف،مشهد
تعداد عنوان ها: 5
تحلیل ساختمان بتنی2ایتبس 9 ، ETABS 2،سیفی ، خانه عمران
علی سیفی؛ مهدی هادیزاده بزاز
139,000