ناشر: معمارخانه باغ منظر،اصفهان
تعداد عنوان ها: 2
منشاء و آینده شهر خلاق،حیدری پور
اسفندیار حیدری پور؛ فرهنگ منظر
200,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
چارلز لندری؛ اسفندیارحیدری پور؛ جاناتان هایمز؛ فرهنگ مظفر
200,000