ناشر: مهرراوش،تهران
تعداد عنوان ها: 1
راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی(کارکنان دولت)،سموات،مهرراوش
طاهره سموات؛ علیه حجت زاده؛ محسن شمس؛ آزاده افخمی؛ علیرضا مهدوی؛ شهناز باشتی؛ حامد پورآرام؛ مرجان قطبی؛ الوالقاسم رضوانی
60,000