ناشر: دانشگاه صنعتی امام سجاد مشهد
تعداد عنوان ها: 4
مدیریت شهری در جهان ج2،رضویان،د.سجاد
محمد تقی رضویان؛ فرانک سعیدی فرد؛ منا صالحی
165,000