ناشر: دانشگاه صنعتی امام سجاد مشهد
تعداد عنوان ها: 5
فیزیک نوین(فیزیک غیرکلاسیک):فراتر از دیدگاه نیوتن،رندی هاریس،طیرانی،د.سجادمشهد
رندی هاریس؛ محمدحسین طیرانی؛ هاشم تقوی رضوی زاده
350,000
مدیریت شهری در جهان ج2،رضویان،د.سجاد
محمد تقی رضویان؛ فرانک سعیدی فرد؛ منا صالحی
165,000