ناشر: انتشارات آها تهران
تعداد عنوان ها: 20
اخلاق حرفه ای،سعیدی کیا،آها
مهدی سعیدی کیا؛ ملیحه عنابستانی
100,000
مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی ، آها
محمدعلی صنعتی نجار؛ سیدرضا سیف
100,000
کاربینی ، یگانه ، آها
فریدون یگانه؛ سیده افروز موسوی؛ شیوا جلیلی سعدآباد
75,000
روانشناسی کار،موسوی،آها
افروز موسوی؛ شیوا جلیلی سعدآباد
80,000
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری،متدین،آها
محمدمهدی متدین؛ نیلوفر اکبری مقدم
130,000
مبانی کنترل کیفیت و بهره وری ، عابدی ، آها
مهدی عابدی؛ فاطمه کنگی
75,000
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،سعیدی کیا،آها
مهدی سعیدی کیا؛ ملیکا مهرکام
120,000
گزارش نویسی،انوری،آها
راحله انوری
160,000
مهارت ها و قوانین کسب و کار،سعیدی کیا،آها
مهدی سعیدی کیا؛ لیلا ترک
220,000
خدمات الکترونیک،ملاباقر،آها
مریم ملاباقر؛ کوثر اسکندرپور
70,000
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
راحله انوری؛ فاطمه شهرابی فراهانی
120,000
مدیریت منابع انسانی،کاکاپور،آها
صبا کاکاپور؛ مژگان عبدالهی
200,000
اصول سرپرستی،سعیدی کیا،آها
مهدی سعیدی کیا؛ بهارک اعتمادی
220,000
خلاقیت در هنر  آها
افضل السادات حسینی
65,000
کنترل پروژه،علی نژاد اسبوئی،آها
امین علی نژاد اسبوئی
160,000
مدیریت کسب و کار و بهره وری،سعیدی کیا،آها
مهدی سعیدی کیا؛ فیروزه طبیب زاده
240,000