ناشر: سروش(صداوسیما)،تهران
تعداد عنوان ها: 7
کشف المحجوب،هجویری،عابدی،سروش
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری؛ محمود عابدی
480,000
رنگ در عکاسی،مانته،سیار،سروش
هارالد مانته؛ پیروز سیار
240,000
بوطیقای معماری(آفرینش در معماری)2جلدی،آنتونیادس،سروش
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
600,000
شیوه طراحی 2،وزیری مقدم،سروش
محسن وزیری مقدم
210,000
هنر مقدس(اصول و روشها)،بورکهات،ستاری،سروش
تیتوس بورکهارت؛ جلال ستاری
80,000
زبان تصویر،جئورگی کپس،مهاجر،سروش
جئورگی کپس؛ فیروزه مهاجر
120,000