ناشر: سروش(صداوسیما)،تهران
تعداد عنوان ها: 7
کشف المحجوب،هجویری،عابدی،سروش
محمود عابدی؛ ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
480,000
رنگ در عکاسی،مانته،سیار،سروش
پیروز سیار؛ هارالد مانته
240,000
بوطیقای معماری(آفرینش در معماری)2جلدی،آنتونیادس،سروش
آنتونی سی. آنتونیادس؛ احمدرضا آی
600,000
شیوه طراحی 2،وزیری مقدم،سروش
محسن وزیری مقدم
210,000
هنر مقدس(اصول و روشها)،بورکهات،ستاری،سروش
جلال ستاری؛ تیتوس بورکهارت
80,000
زبان تصویر،جئورگی کپس،مهاجر،سروش
فیروزه مهاجر؛ جئورگی کپس
120,000