ناشر: شربیانی تهران
تعداد عنوان ها: 2
رفتار شناسی بازاریابی،شمس قارنه،شربیانی تهران
ناصر شمس قارنه؛ نادیا ایزی؛ سعید نجفی زنگنه
150,000