ناشر: آذرخش،تهران
تعداد عنوان ها: 15
شهر همگان ، معینی ، آذرخش
سیدمهدی معینی
480,000
از سیاست طراحی تا کیفیت طراحی ، ذکاوت ، آذرخش
کرمونا ؛ کامران ذکاوت؛ پانتر؛ سپیده کریمی فر؛ دیوید چاپمن؛ زیبا کاظمی
450,000
شبیه سازی،مه آبادی،آذرخش
امین اله مه آبادی
200,000
مدرنیسم در طراحی معماری هزاره سوم،آذرخش
دانیال دولت آبادی؛ علیرضا جافریان
550,000