ناشر: انتشارات هزار رنگ،تهران
تعداد عنوان ها: 11
قانون مالیات های مستقیم 94،موسوی،هزاررنگ
رضا موسوی؛ مرتضی فتحی
110,000
قانون آیین دادرسی کیفری 94،موسوی،هزاررنگ
رضا موسوی؛ رحیم کشتکار
90,000
قانون مجازات اسلامی 94،موسوی،هزاررنگ
رضا موسوی؛ اکبر موسوی
90,000