ناشر: فرامرز اسمعیلی سراجی(نشرنوج)،تهران
تعداد عنوان ها: 1
مبانی فیبرهای نوری،آلن چرین،اسمعیلی سراجی،نشرنوج
آلن اچ چرین؛ فرامرز اسمعیلی سراجی
250,000