ناشر: فرامرز اسمعیلی سراجی(نشرنوج)،تهران
تعداد عنوان ها: 1
مبانی فیبرهای نوری،آلن چرین،اسمعیلی سراجی،نشرنوج
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ آلن اچ چرین
250,000