ناشر: شاملو مشهد
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه ای بر الگوریتم های بیوانفورماتیک،جونز،پوربدخشان،شاملومشهد
کاظم پوربدخشان؛ نل سی جونز؛ الهام موقر مقدم؛ پاول ای پوزنر
240,000