ناشر: شاملو مشهد
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه ای بر الگوریتم های بیوانفورماتیک،جونز،پوربدخشان،شاملومشهد
نل سی جونز؛ کاظم پوربدخشان؛ پاول ای پوزنر؛ الهام موقر مقدم
240,000