ناشر: انتشارات جهانی،بجنورد
تعداد عنوان ها: 2
گردشگری خانه های دوم روستایی تحولی برروابط شهروروستادرایران،عنابستانی
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی؛ احمد رومیانی
160,000
برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی در ایران،عنابستانی
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری
180,000