ناشر: انتشارات دانشگاه تفرش
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج2:فلوتاسیون کانه های سولفیدی،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
150,000
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج1:شیمی،تئوری و عملیات،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
110,000