ناشر: پرستش تهران
تعداد عنوان ها: 14
آزمونهای استخدامی اتاق عمل(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
850,000
آزمونهای استخدامی هوشبری(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
800,000
آزمونهای استخدامی رادیولوژِی(عمومی-تخصصی)،نژادقنبری،پرستش
فاطمه نژادقنبری؛ فریبا زمانی امیر
1,100,000
ساختمان سبز راهنمایی برای معماری پایدار،مرادخانی،پرستش
میشل باوور؛ پیتر مسل؛ میشل شوارز
480,000